กฎหมายปริทรรศน์ ในวารสารอัยการและอื่นๆ /

คณิต ณ นคร

Main Author: คณิต ณ นคร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562
Subjects: กฎหมาย -- ไทย
กฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายอาญา
พนักงานอัยการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Main, Cataloging Dept.

Call Number: KPT68 ค129ก 2562
Copy 2
Available

MainLB, New Acquisition(2nd Fl)

Call Number: KPT68 ค129ก 2562
Copy 1
Available