โรคผิวหนังเด็ก =

Pediatric dermatology /

บรรณาธิการ, สุจิตรา วีรวรรณ, อมรศรี ชุณหรัศมิ์, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช

Other Authors: สุจิตรา วีรวรรณ,, อมรศรี ชุณหรัศมิ์,, ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวนิช,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Skin Diseases in infancy & childhood
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WS260 ร924 2539
Copy 1
Available