ข้อมูลประวัติศาสตร์ในรอบทศวรรษ [พ.ศ.2520-2530] /

จันทร์ฉาย ภัคอธิคม, บรรณาธิการ

Other Authors: จันทร์ฉาย ภัคอธิคม, สมาคมประวัติศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สมาคมประวัติศาสตร์, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ศิลาจารึก
โบราณคดี
จดหมายเหตุ
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– รัชกาลที่ 9.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS577 ข289 2531
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available