การใช้เหตุผล:

ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ /

ปรีชา ช้างขวัญยืน

Main Author: ปรีชา ช้างขวัญยืน
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: การอ้างเหตุผล
ตรรกวิทยา
ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BC117.T5 ก449
Copy 9
Available
Copy 6
Available
Copy 8
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 7
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Call Number: BC117.T5 ก449
Copy 4
Not available