การใช้เหตุผล:

ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ /

ปรีชา ช้างขวัญยืน

Main Author: ปรีชา ช้างขวัญยืน
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
Subjects: การอ้างเหตุผล
ตรรกวิทยา
ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!