ที่สุดของวัสดุช่าง:

ชุดบทเรียนด้วยตนเองวิชาวัสดุช่าง ยึดหลัก ES 102 และชพ 103 /

อรรจน์ ประภาพิทยากร ; พิพัฒน์ เมฆประเสริฐ

Main Author: อรรจน์ ประภาพิทยากร
Other Authors: พิพัฒน์ เมฆประเสริฐ
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: TA158 อ344ท 2531
Copy 5
Available
Copy 3
Available

Call Number: TA158 อ344ท 2531
Copy 1
Not available
Copy 2
Not available
Copy 4
Not available