มนุษย์ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา = Man, environment, and development /

วินัย วีระวัฒนานนท์

Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2535
Subjects: มนุษย์ –– อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
นิเวศวิทยามนุษย์
มนุษยภูมิศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
ISBN: 9745873217