โครงสร้างระเบียนหนังสือ/เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องและโสตทัศนวัสดุ:

โสตทัศนวัสดุ /

คณะอนุกรรมการประสานงานการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย

Corporate Author: ทบวงมหาวิทยาลัย. คณะอนุกรรมการประสานงานการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) –– คู่มือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: Z699.35.M28 ป246ค 2536
Copy 2
Available
Copy 1
Available