สื่อการศึกษาในห้องสมุดและศูนย์สนเทศ:

เอกสารประกอบการสอน รายวิชา บร515 /

สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์

Main Author: สุพัฒน์ ส่องแสงจันทร์
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2538
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โสตทัศนวัสดุ
โสตทัศนวัสดุ -- (บริการห้องสมุด)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information