การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม:

Social and cultural change /

ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ

Main Author: ผจงจิตต์ อธิคมนันทะ
Other Authors: มหาวิทยาลัยรามคำแหง. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ไทย –– ภาวะสังคม
ไทย –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM121 ผ142ก5
Copy 3
Available