ของดีร้อยสิ่งมิ่งเมืองไทย = One hundred precious siamese treasures /

เอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทย

Corporate Author: เอสโซ่แสตนดารด์ประเทศไทย
Other Authors: มหาวิทยาลัยศิลปากร
Format: REFFERENCE
Language:
Published: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไทย -- ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ไทย -- โบราณวัตถุ
ไทย -- โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: G525 อ916ข
Copy 1
Available
Copy 2
Available