ความคิดเห็นของผู้บริหารในสถานศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการวางแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัย สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา /

สุวิมล นาคเหล็ก

No Cover Image
Main Author: สุวิมล นาคเหล็ก
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [กศ.ม.]--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535.
Subjects: วิทยาลัยอาชีวศึกษา -- การบริหาร
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LC1047.825.T5 ส882ค 2535
Copy 1
Available