การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านตีความ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง ที่เรียนโดยใช้และไม่ใช้แบบฝึกการอ่าน /

ชนาฎ จันทะโก

No Cover Image
Main Author: ชนาฎ จันทะโก
Format: THESIS
Language:
Published: 2536
Thesis Information: ปริญญานิพนธื [กศ.ม.]--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2536.
Subjects: การอ่าน
ภาษาไทย การอ่าน วิจัย
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4164 ช148ก 2536
Copy 1
Available

Humanities, Thesis

Call Number: PL4164 ช148ก 2536
Copy 2
Available