การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป และใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบเทปโทรทัศน์ /

อดิเรก เนตยานันท์

No Cover Image
Main Author: อดิเรก เนตยานันท์
Format: THESIS
Language:
Published: 2536
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ [กศ.ม.]--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2536.
Subjects: คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
การสอนด้วยอุปกรณ์
แบบเรียนสำเร็จรูป
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง