การศึกษาสภาพการอ่านและความสนใจในการอ่านของประชาชนในอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร = A study of reading conditions and reading interest of the peple... /

เบ็ญจวรรณ สาระเกษตริน

No Cover Image
Main Author: เบ็ญจวรรณ สาระเกษตริน
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2528
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว.ประสานมิตร
Subjects: การอ่านความสนใจ
การอ่าน -- ไทย(ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!