ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านการคิดเอกนัยทางสัญญลักษณ์ตามทฤษฎี โครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /

ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม

No Cover Image
Main Author: ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2524
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [กศ.ม.]--มศว.ประสานมิตร
Subjects: การวัดผลทางการศึกษา
ความคิดและการคิด
สมรรถภาพทางสมอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BF441 ป422ค 2524
Copy 1
Available
Copy 2
Available