การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 5 ระหว่างการสอนแบบใช้เกมกับการสอนตามคู่มือครู = A comparative study of achievement and retention of memory concerning... /

สุมาลี ธีระผจญ

No Cover Image
Main Author: สุมาลี ธีระผจญ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [กศ.ม.(การประถมศึกษา)]--มศว.มหาสารคาม, 2534.
Subjects: ความจำ
ภาษาอังกฤษ -- การวัดผล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: BF378.R4 ส842ก 2534
Copy 1
Available