ศึกษาเปรียบเทียบภาวะทางสังคมบางประการระหว่างชาวนารับน้ำชลประทานและชาวนารอน้ำฝนของสองหมู่บ้าน จังหวัดขอนแก่น /

สุทิน สุขคง

No Cover Image
Main Author: สุทิน สุขคง
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2523
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [กศ.ม.]--มศว.ประสานมิตร
Subjects: สังคมชนบท
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!