การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในหมู่บ้านกำลังพัฒนา : ศึกษากรณี บ้านหนองเคร่า ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น =

The socio - economic and cultural changes of developing rural community... /

เสรี พงษ์ภิญโญ

No Cover Image
Main Author: เสรี พงษ์ภิญโญ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา เน้นสังคมศาสตร์)]--มศว.มหาสารคาม, 2534.
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การพัฒนาเศรษฐกิจ แง่สังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information