การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนประกอบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษาที่สร้างขึ้นโดยวิธีวิเคราะห์ระบบให้สัมพันธ์กับลักษณะความเป็นอยู่และปัญหาชนบทภาคกลาง = An efficiency study of instructional packages for pratom II social studies curriculum... /

ไพศาล สมกิจศิริ

No Cover Image
Main Author: ไพศาล สมกิจศิริ
Format: BOOKS
Language:
Published: 2519
Subjects: สังคมศึกษา –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!