บทบาทของหัวคะแนนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตอำเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2533 = The roles of canvassers in the election for the members of provincial... /

วิทยา โยธารินทร์

No Cover Image
Main Author: วิทยา โยธารินทร์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศกศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2534.
Subjects: การเลือกตั้ง -- กาฬสินธุ์ -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JF1001 ว582บ 2534
Copy 1
Available