พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน : ศึกษากรณีบ้านหัวหนอง ตำบลหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2531 = Village-headman voting behavior : A case study of Ban Hua Nong... /

ปกรณ์ ยุดดาเพ็ง

No Cover Image
Main Author: ปกรณ์ บุดดาเพ็ง
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2532
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.)--มศว.มหาสารคาม, 2532.
Subjects: การเลือกตั้ง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การลงคะแนนเสียง -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JQ1749.A5 ป116พ 2532
Copy 1
Available