พฤติกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2533 = Voting behavior : A case study the by-election for tambon Ban Fhai municipal... /

ศิริชัย กาญจนะวรรณ

No Cover Image
Main Author: ศิริชัย กาญจนะวรรณ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา เน้นสังคมศาสตร์))--มศว.มหาสารคาม, 2535.
Subjects: การเลือกตั้ง -- ขอนแก่น -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
การลงคะแนนเสียง -- พฤติกรรม -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information