ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจในการทำงานของครูโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในเขตการศึกษา 9 = The relation between leadership behavior of private school administrators... /

นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ

No Cover Image
Main Author: นิพนธ์ ชูช่วยสุวรรณ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [กศ.ม.]--มศว.สงขลา, 2534.
Subjects: โรงเรียนเอกชน -- การบริหาร
ความพอใจในการทำงาน
ผู้นำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LC54.T5 น616ค 2534
Copy 1
Available