การเปรียบเทียบคะแนนสอบระหว่างการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อเท่ากันตามทฤษฎีมาตรฐานเดิมกับการให้น้ำหนักคะแนนรายข้อ = A comparion of test performance scores between applying he raw scoring rnethod of challical test theory and the optimal scoring weight methed of item response theory /

นภา กาญจนกิจโสภณ

No Cover Image
Main Author: นภา กาญจนกิจโสภณ
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2529
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ [ค.ม.]--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
Subjects: การให้คะแนน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB3058.T5 น196ก 2529
Copy 2
Available
Copy 1
Available