การศึกษาเปรียบเทียบปัญหาจริยธรรมเรื่องการทำแท้ง:

ทรรศนะพุทธปรัชญาเถรวาทกับกฎหมายการทำแท้ง = A comparative study on ethics relating to abortion : theravada buddhism viewpoints vis-a-vis abortion law /

พระสมุทร ถาวรธัมโม [ทาทอง]

Main Author: พระสมุทร ถาวรธัมโม [ทาทอง]
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: นิเวศวิทยา
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BQ7110 พ411ก
Copy 1
Available