การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนประกอบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาสังคมศึกษาที่สร้างขึ้นโดยวิธีวิเคราะห์ระบบให้สัมพันธ์กับลักษณะความเป็นอยู่และปัญหาในท้องถิ่นชนบทภาคกลาง /

ณรงค์ สมพงษ์

No Cover Image
Main Author: ณรงค์ สมพงษ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2519.
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. ประสานมิตร, 2519.
Subjects: การสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: H62.5.T5 ณ214ก 2519
Copy 1
Available