« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ถนอม อานามวัฒน์. (2523). ประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันของเอเซีย (พิมพ์ครั้งที่ 5.). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์.

MLA Citation

ถนอม อานามวัฒน์. ประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์เหตุการณ์ปัจจุบันของเอเซีย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสงรุ้งการพิมพ์, 2523.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.