แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาปัญหาการพัฒนาชนบทไทย = Problems of rural development in Thailand /

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language:
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 9.
Subjects: การพัมนาชนบท -- แบบฝึกหัด -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 ส747ป
Volume ล.1 Copy 1
Available