สภาพและวิธีดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดนครราชสีมา /

เฉลียว ชาญโพธิ์

No Cover Image
Main Author: เฉลียว ชาญโพธิ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2534.
Subjects: การพัฒนาการศึกษา
การศึกษาขั้นมัธยม -- การบริหาร -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2822 ฉ448ส 2534
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available