ภาวะผู้นำของผู้บริหารที่เป็นสตรีในสถานศึกษา ในทรรศนะของครูในจังหวัดนครสวรรค์ /

สุมนา พุ่มประพาฬ

No Cover Image
Main Author: สุมนา พุ่มประพาฬ
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2534
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2534.
Subjects: การศึกษา -- การบริหาร -- ไทย -- (ภาคกลาง)
นักบริหารสตรี
ภาวะผู้นำของสตรี
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HQ1236.T5 ส841ภ 2534
Copy 1
Available
Copy 3
Available