การทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ขึ้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ /

ประสิทธิ์ ตันมี

No Cover Image
Main Author: ประสิทธิ์ ตันมี
Format: n/a
Language: Thai
Published: 2537
Subjects: วิทยาศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information