การทดลองใช้ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร /

วาสนา อภิชาติธำรง

No Cover Image
Main Author: วาสนา อภิชาติธำรง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2537
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
Subjects: วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการสอน
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

SciTech, Project

Call Number: Q181.A2 ว491ก 2537
Copy 2
Available

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Q181.A2 ว491ก 2537
Copy 1
Available
Copy 2
Available