ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองทางภาษาแบบการแปลงรูปตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ /

สุธีรา พรมสุวรรณ

No Cover Image
Main Author: สุธีรา พรมสุวรรณ
Format: THESIS
Language:
Published: 2537
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2537.
Subjects: สมอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการสอน
สมรรถภาพทางสมอง
กิลฟอร์ด
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: Q181.A2 ส786ค 2537
Copy 1
Available