« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ประยงค์ ชูน้อย. (2521). โอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำแนกตามประเภทของโรงเรียนสถานภาพส่วนตัวและผลการเรียนของนักเรียนในภาคใต้.

MLA Citation

ประยงค์ ชูน้อย. โอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำแนกตามประเภทของโรงเรียนสถานภาพส่วนตัวและผลการเรียนของนักเรียนในภาคใต้. 2521.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.