สภาพการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง [ในทัศนะของครู] ประจำปีการศกึษา 2514 /

ลดาวัย์ มาลยะวงศ์

No Cover Image
Main Author: ลดาวัลย์ มาลยะวงศ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2516
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. ประสานมิตร, 2516.
Subjects: ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2365.H6 ล118ส 2516
Copy 1
Available