การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุของโบราณวัตถุที่หาโดยวิธีเรดิโอคาร์บอนเดทติงกับหลักฐานทางโบราณคดีจากบ้านคูเมืองและโคกพนมดี /

โกษา แพทย์รังษี

No Cover Image
Main Author: โกษา แพทย์รังษี
Format: BACHELOR PROJECT
Language:
Published: 2523
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มศว. ประสานมิตร, 2523.
Subjects: โบราณคดี -- (การขุดค้น)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: DS567 ก963ก 2523
Copy 1
Available