บทบาทสตรีในการพัฒนา :

การสำรวจระดับโลก ปี 2532 =

คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ [กสส.]

Corporate Author: คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.)
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2535
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: สตรี
สตรีกับการพัฒนา
สตรี -- นโยบายของรัฐ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HQ1240.5.T5 ค124บ 2535
Copy 2
Not available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ1240.5.T5 ค124บ 2535
Copy 1
Available