บทคัดย่อรายงานการวิจัย :

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู ความคิดสร้างสรรค์และพฤติกรรมกล้าแสดงออก /

อัจฉรา สุขารมณ์, อรพินทร์ ชูชม, ทัศนา ทองภักดี

No Cover Image
Main Author: อัจฉรา สุขารมณ์
Other Authors: ทัศนา ทองภักดี, อรพินทร์ ชูชม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์, 2530
Subjects: การแสดงออก -- (จิตวิทยา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: BF575.A84 อ151บ
Copy 1
Available