« Back to Record

Record Citations

APA Citation

ประสิทธิ์ ชุติชูเดช, & มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช. (2538). รายงานการวิจัย การศึกษาลักษณะของสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชสมุนไพรบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =: Study of morphology and anatomy of medicinal plant in the northeast area. มหาสารคาม: สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

MLA Citation

ประสิทธิ์ ชุติชูเดช, and มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช. รายงานการวิจัย การศึกษาลักษณะของสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชสมุนไพรบางชนิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ =: Study of Morphology and Anatomy of Medicinal Plant in the Northeast Area. มหาสารคาม: สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2538.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.