ประสบการณ์ควบคุมโรคเอดส์ จังหวัดพิษณุโลก :

ผลการสำรวจพฤติกรรมทางเพศ กับการวางแผนควบคุมป้องกันโรคเอดส์จังหวัดพิษณุโลก /

อรวรรณ ระลึกมูล...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: อรวรรณ ระลึกมูล, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สุรสีห์กราฟฟิค, 2539
Subjects: โรคเอดส์ พิษณุโลก
โรคเอดส์ การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: RA644.A25 ส639ป 2539
Copy 2
Available
Copy 6
Available
Copy 8
Available
Copy 9
Available
Copy 3
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 7
Available
Copy 10
Available
Copy 4
Available