บทคัดย่อผลงานวิจัยของคนไทยในญี่ปุ่น การประชุมนักวิจัยไทยในญี่ปุ่น ครั้งที่ 4 "คุยกันวันวิชาการ" ปีการศึกษา 2539 = The fourth Annual Conference of Thai researchers in Japan :

23 กุมภาพันธ์ 2540 ณ NIPPON SEINENKAN HOTEL /

สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น

No Cover Image
Corporate Author: สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น ในพระบรมราชูถัมภ์. สมาคมนักวิชาชีพไทยในญี่ปุ่น
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2540
Subjects: วิจัย –– ไทย –– สาระสังเขป
นักวิจัย –– ไทย –– การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!