การศึกษาปัญหาการสอนวรรณกรรมร้อยกรอง ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ปรับปรุง พ.ศ.2533) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2538 /

นพรัตน์ ชัยเรือง

No Cover Image
Main Author: นพรัตน์ ชัยเรือง
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2540
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540.
Subjects: วรรณกรรมไทย -- การศึกษาและการสอน
กวีนิพนธ์ไทย
การศึกษาขั้นประถม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4200.A53 น184ก
Copy 1
Available