การศึกษาสมรรถภาพสมองทางภาษาห้าด้าน ตามแนวทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ด /

ทองสุข วันแสน

No Cover Image
Main Author: ทองสุข วันแสน
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2524
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524.
Subjects: สมรรถภาพทางสมอง
ความจำ
การจำ -- (จิตวิทยา)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!