ไวรัสวิทยา /

บรรณาธิการ, พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ; ผู้ช่วยบรรณาธิการ, ชโลบล อยู่สุข, บุญยศ เรืองสกุลราช, วรรณี กัณฐกมาลากุล

Other Authors: พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ,, มหาวิทยาลัยมหิดล. ข่ายงานเพื่อพัฒนาและประสานงานในด้านการสอนและการวิจัยในสาขาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและอิมมิวโนวิทยา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ไวรัสวิทยาฉบับพื้นฐาน อักษรสมัย, 2540
กรุงเทพฯ :
Edition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Virology
Virus -- Diseases
Viruses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QW160 ว979 2540
Copy 9
Available
Copy 10
Available
Copy 15
Available
Copy 17
Available
Copy 24
Available
Copy 27
Available
Copy 4
Available
Copy 7
Available
Copy 20
Available
Copy 12
Available
Copy 8
Available
Copy 22
Available
Copy 25
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 19
Available
Copy 1
Available
Copy 23
Available
Copy 26
Available
Copy 3
Available
Copy 11
Available
Copy 21
Available
Copy 18
Available
Copy 14
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: QW160 ว979 2540
Copy 16
Available