« Back to Record

Record Citations

APA Citation

วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, & โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา. ฝ่ายการพยาบาล. (2539). รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา (พิมพ์ครั้งที่ 1.). นครราชสีมา: ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข.

MLA Citation

วิไลรัตน์ คุ้มประยูร, and โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา. ฝ่ายการพยาบาล. รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา. พิมพ์ครั้งที่ 1. นครราชสีมา: ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2539.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.