การศึกษาความเข้าใจ วิธีการปฏิบัติและปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดศรีสะเกษ /

จันทร์เพ็ญ พรหมทา

No Cover Image
Main Author: จันทร์เพ็ญ พรหมทา
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2535
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2535.
Subjects: การศึกษาขั้นมัธยม -- การประเมิน -- ศรีสะเกษ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- หลักสูตร -- ศรีสะเกษ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2822.75 จ275ก 2535
Copy 1
Available