รายงานการวิจัยความต้องการพัฒนาฟาร์มสาธิตในสถานศึกษาของครู-อาจารย์ผู้ควบคุมฟาร์มสาธิตระดับอาชีวศึกษาและเทคนิคศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ /

นพคุณ ศิริวรรณ...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: นพคุณ ศิริวรรณ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาครุศาสตร์เกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540
Subjects: ฟาร์ม –– วิจัย
การจัดการฟาร์ม –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: S561 ร451 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available