« Back to Record

Record Citations

APA Citation

พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี. (2539). รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตอนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว. พิษณุโลก: สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร.

MLA Citation

พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี. รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตอนที่ 1 การพัฒนาคุณภาพซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว. พิษณุโลก: สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2539.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.