อนุสรณ์ 25 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ /

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้งเฮาส์, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Prince -- of -- Songkla -- University. -- Faculty -- of -- Medicine -- history
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 8.5/25 ส133อ 2540
Copy 1
Available